Vilkår og betingelser

Personvernerklæring
Apeland Maskinservice AS personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Apeland Maskinservice AS samler inn og bruker personopplysninger. Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) som besluttet 27. april 2016, og lov om behandling av personopplysninger av 15.06.18 nr 38 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter.

Behandling av personopplysninger på nettsiden
Daglig leder har ansvaret for Apeland Maskinservice AS sine behandlinger av personopplysninger på www.apelandmaskinservice.no med tilhørende undersider. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å bruke kontaktskjema eller sende inn påmelding til arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere. Det er kun Apeland Maskinservice AS som har tilgang til opplysningene.